I början av september började pappersindustrin som första bransch avtalsförhandlingarna. Parterna stod efter ett tag så långt ifrån varandra att man tog paus. Dialogen återupptogs i slutet av september, men avbröts på nytt av facket sedan arbetsgivaren endast erbjudit ett nollavtal. Utvecklingen följs med intresse, eftersom många stora kollektivavtal i den privata sektorn ska förhandlas om. Exportbranschernas uppgörelser blir riktmärke för övriga förbund.
Förhandlingarna för teknologisektorn och kemiska industrin har nyligen inletts.Avtalen för teknologiindustrin, kommunikation och logistik samt försäkringsbranschen löper ut i oktober. Därefter följer kemisektorn, pressen, finansbranschen, mekaniska skogsindustrin och konsultbranschen i november. I januari står energisektorn, handeln, livsmedelsindustrin, samt turism- och restaurangbranschen i tur.
Köpkraft och flexibilitet
Facken anser att den förbättrade konjunkturen bör resultera i löneförhöjningar för att säkra arbetstagarnas köpkraft. Arbetsgivarsidan hoppas på större inslag av lokala avtal som beaktar olika branschers och regioners förutsättningar. Båda sidor anser också att det efter flera omgångar med centrala uppgörelser finns behov av att uppdatera textinnehållet. Först när de förändringarnas inverkan på kostnaderna är klara kan man diskutera höjningar i procent eller euro. Som alltid måste man beakta sysselsättningsläget och företagens konkurrensförmåga.
Både fack och arbetsgivare beklagar att reformen av arbetstidslagen inte blev klar för avtalsrörelsen. Den nuvarande lagen är över 20 år gammal och beaktar inte kraven i dagens arbetsliv.