Betalningsskyldigheten i arbetslöshetsförsäkringen kopplas inte längre till olycksfallsförsäkringsplikten (tidigare 12 arbetsdagar
per år) utan gränsen för försäkringsskyldigheten anges i euro. Arbetsgivaren är nu skyldig att betala arbetslöshetspremie om lönen som betalats under ett kalenderår överstiger 1.200 euro.
Företagarbegreppet ändras så att en företagares betalningsskyldighet inte längre är bundet till tecknande av en FöPL- eller LFöPL-försäkring. Make eller maka som arbetar i den enskilda näringsidkarens tjänst är inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Företagarens sambo likställs med maka och befrias från försäkringsskyldigheten, medan övriga familjemedlemmar i samma hushåll (barn eller föräldrar) räknas som delägare ifall de får lön. I fortsättningen är företagare även betalningsskyldiga för lönen från en bisyssla.

Lagen om olycksfall i arbete har ändrats
Den nedre gränsen för försäkringsplikten ändras från 12 arbetsdagar per år till en lönesumma på 1.200 euro per år per arbetsgivare. Lagen föreskriver en snabbare handläggning av ärenden som gäller olycksfall i arbete och yrkessjukdomar. Arbetsgivaren ska därför i fortsättningen alltid göra en anmälan om arbetsplatsolyckor inom tio vardagar från det att skadan inträffat. Försäkringsbolaget ska i sin tur fatta beslut om ersättning inom 30 dagar från det att man erhållit de utredningar som behövs för att kunna bedöma skadefallet.

Det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet för FöpL-försäkrade företagare upphörde den 1.1.2016. eftersom definitionen av företagare förenhetligades med arbetspensionslagstiftningen. Det innebär att delägare i ett aktiebolag som arbetar i ledande ställning i företaget och antingen ensam äger över 30 procent av aktierna eller tillsammans med familjen äger över 50 procent, samt den som är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag bör skaffa en frivillig försäkring för att trygga sitt olycksfallsskydd.