Allmänt om revision

Revisionen är ett centralt verktyg för att säkerställa bokslutsrapporteringens felfrihet och transparens samt för att garantera företagens trovärdighet på kapitalmarknaden.

Revisionen utgör även en väsentlig del av företagens förvaltnings- och styrsystem. Trovärdigheten i den ekonomiska information som revisorerna lämnar är viktig förutom för de företag som är föremål för offentlig handel även för övriga företag och sammanslutningar.
En revisor agerar i första hand i ägarnas eller medlemmarnas intresse men även andra intressegrupper, såsom borgenärer och myndigheter, drar nytta av revisionen.
Revision omfattar granskning av bolagets eller stiftelsens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt förvaltning under räkenskapsperioden. Avslutningsvis avger revisorn en revisionsberättelse.  

Revisorernas kompetens

Inom näringslivet finns två kategorier av auktoriserade revisorer, GRM (Godkänd RäkenskapsMan) och CGR (av Centralhandelskammaren Godkänd Revisor) som är den högsta nivån.
GRM-revisorerna godkänns av den lokala handelskammarens revisionsutskott och CGR-revisorerna av Centralhandelskammarens revisionsnämnd.

Revisorernas åldergräns har slopats

Revisionslagstiftningen ändrades den 31.12.2013 så att åldersgränsen på 70 år för revisorer (GRM, CGR och OFR) avskaffades. Motivet är att revisorernas verksamhet nu övervakas regelbundet, samt att åldersstrukturen i branschen är ogynnsam och att antalet pensioneringar ökar de närmaste åren.
Ändringen gör det möjligt att förlänga yrkeskarriären. Den som fyllt 70 år och förlorat sin auktorisation och som vill fortsätta i yrket kan anhålla om att få tillbaka rättigheterna.
   

Aktuella revisionsregler

Små bolag befriade från revision

Enligt den nya revisionslagen som trädde i kraft 1.7.2007 är de minsta företagen befriade från revisionstvånget. Förutsättningen är att de underskrider minst två av följande gränsvärden:

  • omsättning 200.000 euro
  • balansomslutning 100.000 euro
  • i medeltal över 3 anställda

Högre krav på stora företag 

Minst en av de revisorer som företaget väljer skall vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning, om företagets aktier är föremål för offentlig handel eller om bolaget eller stiftelsen under den avslutade räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande villkor:

  • balansomslutningen överstiger 25 000 000 euro
  • omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 50 000 000 euro
  • antalet anställda i sammanslutningen eller stiftelsen överstiger i medeltal 300

Revisorn måste vara auktoriserad

Kravet på revisorerna kompetens skärptes samtidigt, så att företag från år 2012 endast kan välja auktoriserade revisorer, antingen GRM eller CGR. Lekmannarevisorer tillåts efter 2011 endast i föreningar, med titeln verksamhetsgranskare.

Ändringar även för Bostads Ab

För bostadsaktiebolag krävs auktoriserad revisor om bolaget omfattar minst 30 lägenheter eller ifall bolagsordningen så kräver. Kravet gäller bokslutsperioder som börjar 1.7.2010 eller senare.
Den nya lagen om Bostadsaktiebolag från 1.7.2010 stadgar också att mindre bolag ska ha en verksamhetsgranskare som motsvarar lekmannarevisorn. Motivet är att trygga delägarnas intressen i små bolag. En sådan kan också vara motiverad i större bolag, i form av en person som bor i huset och kan följa med reparationer och förvaltning på nära håll.