Företagets skattedeklaration 

Inlämningstider för företagens skattedeklarationer för år 2017


Samfund
Aktiebolag, andelslag, sammanslutningar, inrättningar, stiftelser och andra samfund lämnar alltid in sin skattedeklaration inom 4 månader från slutet av den månad då räkenskapsperioden gick ut, eller följande vardag.
Samfund, vilkas räkenskapsperiod utgått t ex 31.12.2016, lämnar in sin skattedeklaration senast 30.4.2017. För dessa samfund är 30.4.2017 också den sista dagen då förskottskomplettering kan betalas in (utan samfundsränta).

Bostadssamfund
För bostadssamfund gäller begränsad deklarationsskyldighet. Då vissa förutsättningar uppfylls behöver deklaration inte avges, men bokföring ska alltid föras.
Bostads- och fastighetsaktiebolag ska dock alltid lämna in uppgifter för beskattning av dess delägare (den så kallade disponentblanketten, blankett 102) senast 31.1 året efter skatteåret. En förhandsifylld blankett sänds till alla disponenter. 
Läs mera här.

Öppna bolag och kommanditbolag
Ett öppet bolag, kommanditbolag och annan näringssammanslutning lämnar in sin skattedeklaration oberoende av räkenskapsperiodens slut senast 3.4.2017.

Näringsidkare
Enskilda näringsidkare och yrkesutövare lämnar in sin skattedeklaration oberoende av räkenskapsperiodens slut senast 3.4.2017 eller i vissa fall vid en senare tidpunkt som antecknats på blanketten, antingen 9.5. eller 16.5.2017. Skattedeklaration ska lämnas in även om man inte haft egentlig verksamhet under skatteåret.  Läs mera här.

Jord- och skogsbruksidkare
Jordbrukare och momspliktiga skogsbruksidkare ska lämna in sin skattedeklaration senast 28.2.2017.

Övriga skattskyldiga
Momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet, t.ex. primärproducenter och bildkonstnärer, ska lämna in sin periodskattedeklaration och betala momsen för 2016 senast den 28.2.2017.
Fastighetssammanslutningar och jord- och skogsbrukssammanslutningar (t ex dödsbon) ska lämna in skattdeklaration senast 28.2.2017.

Kontaktuppgifter:
Ålands skattebyrå, Torggatan 16, Mariehamn
Öppet: vardagar 9-16.15, sommar 9-15.

Nya telefonnummer från 1.2.2017:
Tel. växel: 029-512 001
Företagsbeskattning: 029-497 095 
Fax: 029-512 6102